Terrán Krovni crepovi menu

Sekundarni krov

Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primenu u gradnji.

 

Armirane folije za dvostruko ventilacione krovove.

Krovna folija ojačana sa mrežom – zbog svojih paronepropusnih svojstva – ne sme velikom površinom doticati građevinsku konstrukciju osvetljivu na vlagu (npr. toplotnu izolaciju ili dasku).

U svakom slučaju ispod armirane krovne folije potrebno je izraditi novi – ventilirani vazdušni sloj.

 

Medifol TEC 120 g/m²:

Armirana polietilenska mirkoperforirana folija kao sekundarni krov, koja odvodi vlagu koja se nađe ispod crepova. Zbog paronepropusnih svojstva ne može se položiti neposredno na toplotnu izolaciju, a s drugim krovnim konstrukcijama osetljivima na vlagu sme se doticati samo na maloj povšini. Radi toplotne izolacije preporučljiva je ugradnja paronepropusne folije.

Paropropusni sekundarni krovovi – za krovove s jednim vazdušnim slojem za ventilaciju.

Paropropusne folije mogu celom površinom doticati građevinske konstrukcije osetljive na vlagu, budući da zbog posebnog načina tkanja propuštanju paru celom površinom.

 

Prednost paropropusne (difuzne) folije:

 • Nije potreban sloj između folije i toplotne izolacije.
 • Prostor između rogova u potpunosti može biti ispunjen toplotnom izolacijom.
 • Folije je moguće bez prekida navesti na sleme, greben, uvalu.
 • Jednostavnija je izrada krovnih proboja (dimnjak, krovni prozor, krovni proboj za ventilaciju) i na taj način je manja mogućnost greške.

 

MediFol Wind Plus:

Može se položiti neposredno na toplotnu izolaciju, budući da propušta paru ne postolji opasnost od stvaranja kondenza na donjoj strani folije. U prvom redu se može preporučiti kod adaptivnog potkrovlja, kod primene je dovoljno izraditi vazdušni sloj između crepa i folije. Pri pridrživanju prozvođačkih uputstava može se primeniti i u slučaju manjeg nagibnog ugla od propisanog.

 

Ugradnja folije:

Foliju uvek trebamo polagati sa strehom, sa preklapanjem od 10 cm u običajenim slučajevima, a u slučaju manjeg krovnog nagiba od 30° sa prekolopom od 15 cm. Kod preklapanja je uvek potrebno gornju foliju navesti na donju da eventualna vlaga ne uđe između dve folije nego da bez prepreka može curiti prema dole. U slučaju paronepropusne folije uzdužno nadomeštanje se može izvesti samo kod rogova, inače će se folija saviti prema dole i zalepiti na toplotnu izolaciju. Paronepropusne folije je potrebno polagati sa labavošću od 1-2 cm zavisno od vremena, na taj način neće nastati štetno naprezanje, odnosno folija se neće zalepiti na toplotnu izolaciju. Paropropusna folija se može položiti direktno na toplotu izolaciju, odnosno na daske. Kod strehe moramo paziti da folija bude navedena na okapnicu. Odgovarajuća izrada strehe je važna zbog nesmetanog oticanja kišnice. Paronepropusnu foliju je zabranjeno postaviti preko slemena i grebena, potrebno ju je završiti 30 cm pre linije slemena, da bude nesmetna ventilacija donjeg vazdušnog sloja. Ni kod uvale nije svrsishodno prevesti foliju, u praksi ju je potrebno presaviti nazad na krovnu letvu. Kod priključka bočnog zida, dimnjaka, izlaznog prozora, kod prozora u ravni krova potrebno ju je saviti nazad na odgovarajuću konstrukciju, pričvrstiti na način da padavina ne može doći ispod nje. Kod antenskog priključka ventilacijskog proboja, prozora u ravni krova trebamo prorezati foliju u obliku trapeza i pričvrstiti je kod prve krovne letve. Kod krovnih proboja u obliku kruga potrebno je uložiti cevnu manžetu u ravni sekundarnog krova.

 

MediFol proizvodi 

Kao zaštitna folija koje upotrebljavamo su sledeći: 

 • Medifol TEC
 • MediFol SD
 • MediFol 140
 • MediFol Wind Plus
 • Medifol TOP 270
 • MediFol Supreme

Za potkrovlje: 

 • MediFol SD
 • MediFol 140
 • MediFol Wind Plus
 • MediFol Supreme

 Za krov sa malim nagibom: 

 • MediFol TOP 270

 U ekstremnim temperaturama opterećenja: 

 • MediFol Supreme: 150°C otporan na toplotu

 Za detalje pišite nam na naš e-mail srbija@terran.rs